ด้านงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายรุ่งฟ้า  ชินโคตร

ครู  ชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่

1) กำกับดูแลระบบการเงินของโรงเรียน

2) ตรวจสอบ ติดตาม การเงินทั้งในและนอกระบบ

3) ควบคุมดูแล การจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ

4) กำกับติดตาม งานทะเบียนพัสดุ ระบบสารสนเทศพัสดุ

5) ควบคุม อำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน

 

Advertisements