ด้านวิชาการ

กลุ่มการบริหารงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    นางอัจฉรา  วงศ์สาลี

 1.คณะกรรมการหัวหน้าสายชั้น

หัวหน้าสายชั้นระดับก่อนประถม         นางสาวณพิชญา     เหลาสิงห์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       นางนางสุทธิลักษณ์  โรจนประดิษฐ์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       นางวิไลวรรณ  มานะงาน

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        นายอดุลย์    อรัญสาร

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่  4      นางธมวรรณ  ยานิพันธ์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่   5      นางรุ่งกานต์   จันทา

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่  6     นางอัจฉรา  วงศ์สาลี

มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานวิชาการ กำกับ ดูแล และนิเทศติดตามงานในแต่ละช่วงชั้น

2. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                   นางอัจฉรา  วงศ์สาลี
  2. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     นางรุ่งกานต์   จันทา
  3. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            นายชุมพล  วงศ์ละกุล
  4. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                  นางธมวรรณ  ยานิพันธ์
  5. สาระการเรียนรู้ศิลปะ                         นางศิลป์ศรุตพร ฐานมั่น
  6. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  สุพัตรา   ศรีวรรณะ
  7. สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         นายไสว   แก้วจันทร์
  8. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ               นางสมใจ ประพันธา
  9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          นายอดุลย์    อรัญสาร

มีหน้าที่

1) วางแผนและบริหารกลุ่มงานสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2) พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดทา แผนงาน/โครงการ/งาน ของกลุ่มงาน

3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร

4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนและนิเทศการสอน

3.  กลุ่มงานจัดชั้นเรียน

3.1 ครูประจำชั้นอนุบาล

1)  นางสาวณพิชญา     เหลาสิงห์          ชั้นอนุบาล 1

2)  นางสาวนพสร  บัวหอม                  ชั้นอนุบาล 2

3.2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1) นางสุทธิลักษณ์  โรจนประดิษฐ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

2) นางสุขฤดี  กลยาณีย์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

3) นางสาววรางคณา  แผ่นผา               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

4) นางวนิดา     แก้วกิ่ง

 

3.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1)  นางวิไลวรรณ    มานะงาน              ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1

2)  นางจรัญดา  ยิ่งยงค์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

3)  นางกาญจนาภรณ์    ใจทัด              ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3

4)  นางมะลิวัลย์  ชินโคตร

3.4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1)  นางชัชชญา  พิเศษนิธิกุล                ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1

2)  นางสาวชญาภา  จรรยากรณ์            ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2

3)  นายอดุลย์เดช  อรัญสาร                 ชั้นประถมศึกษาปีที่   3/3

4)  นายรุ่งฟ้า  ชินโคตร

3.5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1)  นางสมใจ    ประพันธา                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1

2)  นางธมนวรรณ  ยานิพันธ์                ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2

3)  นางนวลตา   ดวงแก้ว                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3

4) นายชุมพล  วงศ์ละกุล

3.6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5

1)  นายราชภพ   ชาญทุม                             ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

2)  นางรุ่งกานต์  จันทา                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

3)  นางศิลป์ศรุตพร  ฐานมั่น                ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

4)  นายชูชาติ  แก้วศรี

3.7ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6

1)  นางอัจฉรา  วงศ์สาลี                     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

2)  นางวรรณี  แก้วจันทร์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

3)  นางสุพัตรา  ศรีวรรณะ                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3

4) นายไสว  แก้วจันทร์

มีหน้าที่

1) กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติของนักเรียน

2)ดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3)พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้

4)วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

5)จัดทำแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และแจ้งผู้ปกครองทราบ

6)จัดทำระเบียนสะสม (ปพ.8) ให้เป็นปัจจุบัน

7)จัดทำเอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมการประเมินผลตาม แนวทางการวัดผลของสถานศึกษา

8)แบบบันทึกการประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และการเขียน /การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

9)ควบคุมดูแล แนะนำ อบรมสั่งสอน ติดตามความประพฤติ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

10)งานอื่น ๆ ที่เป็นหน้าที่ของครูประจำชั้น หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

Advertisements